سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عادل سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

ذرت بعد از گندم و برنج سومین گیاه زارعی مهم در دنیاست که با نام علمی Zea mays در شرایط آب و هوایی معتدل و نیمه گرمسیری عملکرد خوبی نشان داده است توسعه کشت و تولید ذرت دانه ای در شهرستان روانسر استان کرمانشاه به حدی است که چندین بار مقام اول کشوری را از لحاظ عملکرد بخود اختصاص می دهد لذا شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش تولید ذرت دانه ای دراین شهرستان می تواند راه گشای توسعه ی کشت این محصول برای سایر نقاط مشابه در کشورمان باشد و درنهایت موجبات توسعه کشاورزی و بهبود اقتصادی زندگی مردم روستایی را فراهم نماید بنابراین هدف از مطالعه حاضر شناخت و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تولید ذرت دانه ای در شهرستان روانسر استان کرمانشاه است. جامعه آماری مورد مطالعه مهندسین مراکز خدمات مشاوره ای شهرستان روانسر دراستان کرمانشاه می باشد اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری و داده های بدست آمده با استفاده از تکنیک AHP روش تجزیه و تحلیل چندمعیاره و نرم افزارExpert Choice مورد بررسی قرارگرفته اند نتایج تحقیق نشانداد که عامل آموزشی ترویجی، اصلی ترین عامل افزایش تولید ذرت دانه ای بوده و عوامل مدیریتی فنی و اقتصادی در اولویت های بعدی قرار دارند.