سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی دانشگاه تهران
شاپور ظریفیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

فعالیت های کشاورزی درمقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی از درآمد کمتری برخوردارهستند کمی درامد خود یکی از عوامل اصلی و بسیار مهم در بروز فقر روستایی و به دنبال آن نارضایتی از بخش افزایش فروش و تغییر کاربری اراضی روستایی و درنتیجه مهاجرت روستایی می باشد براساس امارهای موجود تنها 10 درصد روغن مورد نیاز کشور در داخلتولید می گردد و 90 درصد از طریق واردات تامین میشود بررسی ها نشان میدهد که کشور دارای امکانات کافی جهت تولید مطلوب محصولات روغنی می باشد درسالهای اخیر کشت کلزا در سطح کشور به عنوان یکی از مهمترین نباتات روغنی و بهعنوان کشت پاییزه پس از برداشت برنج در شالیزارها مورد توجه قرارگرفته است هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل موثر بر رضایت پذیرندگان کشت کلزا در غرب شهرستان آمل بود. جامعه آماری شامل 200 نفر از کشاورزانی بودند که کشت کلزا را پذیرفته بودند که 62 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب از روستاهای مختلف انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه سازمان یافته استفاده شد نوع پژوهش توصیفی – پیمایشی بود تعیین روایی پرسشنامه توسط اساتید گروه توسعه روستایی دانشگاه تبریز تایید شده است تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS12 انجام شد برای شناسایی عوامل موثر بر رضایت کلزاکاران از آزمون خی دو و جدول تجزیه واریانس استفاده شد نتایج حاصله ازتحقیق نشان داد درآمد حاصله از کلزا عدم تداخل با کشت برنج و خرید تضمینی با رضایت از پذیرش رابطه مثبت و معنی دار داشتند.