سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فتح اله کشاورز – مربی مرکز علمی کاربردی میرزاکوچک خان رشت
محمدصادق اللهیاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ذکریا آذرمی سه ساری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی استان گیلان
مهدی خیاطی – کارشناس معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان

چکیده:

هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر عدم پذیرش کشت ارقام پرمحصول برنج در میان برنجکاران استان گیلان می باشد تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش همبستگی توصیفی و به شیوه میدانی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه صورت پذیرفته است جامعه آماری این تحقیق را کلیه 19278 برنجکار گیلانی که بذر ارقامپرمحصول برنج را طی پنج سال گذشته دریافت نموده اند تشکیل میدهد که 149 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای تکمیل پرسشنامه ها انتخاب گردیدند. روایی محتوایی و ظاهری ابزار پژوهش توسط متخصصان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بهدست آمد. جهت تامین اعتبار پرسشنامه از ضریب اعتبار کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار 0/7 بدست آمد. جهتتجزیه و تحلیل داده ها از روشهای تحلیل همبستگی تحلیل های مقایسه ای نظیر آزمون های کروسکال والیس و فریدمن ونیز تحلیل رگرسیون لاجیت استفاده گردید. نتایج نشان داد که عواملی چون عدم اطمینان از قیمت ارقام پرمحصول در زمان فروش پایین بودن کیفیت و بازارپسندی ارقام محصول سودآوری پایین در مقایسه با ارقام بومی عدم تامین به موقع نهاده ها طولانی بودن دوره کشت نیاز آبی بیشتر نیاز به مصرف کود بیشتر و مقاوم نبودن ارقام پرمحصول نسبت به افات و بیماریها برپذیرش نوآوری تاثیر منفی داشته و بصورت نیروهای بازدارنده عمل می کنند.