سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم هاشمیان – کارشناس ارشدپژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین بهروان – دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن نوغانی – استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی میزان مشارکت شهروندان در امور شهری در حوزه های خدمات شهری محیط زیست و عوامل موثر آن در بین ساکنان 18 تا 64 ساله شهر مشهد می باشد روش تحقیق پیمایشی توصیفی – تبیینی است جامعه آماری ان را کلیه ساکنان شهر مشهد تشکیل می دهد و حجم نمونه 348 نفر بود که به شیوه ینمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم از سطح شهر مشهد انتخاب و موردمصاحبه قرارگرفته اند پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش اعتبار صوری وآلفاب کرانباخ صورت گرفت. یافته های تحقیق میانگین مشارکت در امور شهری به میزان 0.319 در بازه 4-0 نشان داد که بیانگر مشارکت زیاد مردم در امور شهری است همچنین نتایج حاصل از آمار استنباطی و ازمون فرضیات تحقیق مشخص کرد بین متغیرهای احساس بی قدرتی، میزان آگاهی نسبت به مشارکت در امور شهری، سن، شبکه روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، عضویت انجمنی، پایگاه اقتصادی اجتماعی رضایت از عملکرد شهرداری و احساس خود اثربخشی شهروندی و مشارکت پاسخگویان رابطه معنی داری وجود دارد.