مقاله عوامل موثر در توسعه بيوتکنولوژي در شيلات ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1393 در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه 21 تا 31 منتشر شده است.
نام: عوامل موثر در توسعه بيوتکنولوژي در شيلات ايران
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوتکنولوژي
مقاله آبزي پروري
مقاله شيلات
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسملونيا نشتيمان
جناب آقای / سرکار خانم: گلزاري اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به شناسايي عوامل موثر در توسعه بيوتکنولوژي در شيلات پرداخته است. اين تحقيق از نوع کاربردي، روش آن توصيفي- همبستگي بوده و ابزار تحقيق پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل 544 نفر از کارشناسان شيلاتي شاغل در بخش هاي اجرايي آبزي پروري در کشور و دفتر مرکزي شيلات مي باشند که از ميان آن ها نمونه اي به حجم 130 نفر به روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد. به منظور شناسايي عوامل موثر در توسعه بيوتکنولوژي در شيلات، از تحليل عاملي استفاده شد. نتايج نشان داد متغيرها شامل پنج عامل؛ عوامل اجتماعي، عوامل سياسي، عوامل فرهنگي، عوامل آموزشي و عوامل اقتصادي مي باشند و اين پنج عامل حدود 64 درصد واريانس عوامل موثر در توسعه بيوتکنولوژي در شيلات ايران را توجيه مي نمايند.