سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عقیلی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
ابراهیم محمودی ثانی – دانشجوی دانشگاه فرهنگیان ،مرکز آموزش عالی فرخ شهر
حسن فتاحی میلاسی – دانشجوی دانشگاه فرهنگیان ،مرکز آموزش عالی فرخ شهر
سعید رحیمی ریگی – دانشجوی دانشگاه فرهنگیان ،مرکز آموزش عالی فرخ شهر

چکیده:

پژوهش حاضر، با هدف ارتقای شایستگی های اقتصادی و فرهنگی مدیران از طریق تعیین عوامل سازنده شایستگی هایآنان انجام شده است. برای پاسخ به پرسش پژوهش- شایستگی مدیران ازچه عواملی اشباع می شود- پرسشنامه دست ساز دارای 137 ماده بر پایه مقیاس چهار درج های میزان ضرورت بسیار کم، نسبتاً کم، نسبتاً زیاد و بسیار زیاد به ترتیب با ارزش1، 2، 3، 4 تنظیم شد و 184 نفر از مدیران پایه شاغل در استان چهارمحال و بختیاری آن را تکمیل کردند. در برونداد نهایی،عوامل استخراج شده با درصدهای کمتر از 0.5 شایستگی مدیران را تبیین میکنند . مجموعه ماده هایی که با یک عاملهمبسته مشترک بوده و یک پاره تست را تشکیل داده اند، به شرح زیر نامگذاری گردید : 1- اعتقاد به آموزه های دینی . 2-برخورد مدیران. 3- منزلت اجتماعی. 4- احساس نابرابری. 5- عدم رضایت از محیط کار. 6- تمایل به خروج. با استفاده از نرم افزار22 spss عوامل مذکور، همبستگی شایستگی اقتصادی و فرهنگی مدیران را تبیین می کند.