مقاله عوامل پیش برنده توسعه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی ایران از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان البرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: عوامل پیش برنده توسعه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی ایران از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه بیوتکنولوژی
مقاله عوامل پیش برنده
مقاله بخش کشاورزی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور امیر
جناب آقای / سرکار خانم: تیمورپور مهین
جناب آقای / سرکار خانم: دین پناه غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی این تحقیق توصیفی، همبستگی، شناسایی عوامل پیش برنده توسعه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی ایران است. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. جامعه آماری موردنظر شامل کلیه کارشناسان بخش کشاورزی استان البرز است (N=196) که از این میان، تعداد ۱۲۶ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند و در نهایت، ۱۲۳ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (n=123). یافته های توصیفی تحقیق نشان دادند که سازگاری مهم ترین شاخص توسعه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی ایران است. همچنین، این نتایج نشان دادند که عوامل اقتصادی، اطلاع رسانی، آموزشی-ترویجی و دولت و سیاست گذاری های آن مهم ترین عوامل پیش برنده توسعه بخش کشاورزی ایران هستند. نتایج حاصل از یافته های استنباطی نشان داد که بین برخی از عوامل پیش برنده توسعه بیوتکنولوژی با میزان توسعه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی ایران رابطه معنی داری وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی عوامل اقتصادی، آموزشی-ترویجی و خصوصی سازی» توانایی تبیین ۳۰٫۳۲ درصد از تغییرات متغیر توسعه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی ایران را دارا می باشند که عامل آموزشی-ترویجی بیشترین نقش را دارا بود.