سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی ضرابی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه بین المللی امام خمینی
علیرضا طلایی – استاد گروه علوم باغبانی

چکیده:

به منظور تعیین برخی شاخصهای فیزیولوژی و بیوشیمیایی شش رقم زیتون ( نبالی، گوردال، اربکین، زرد، روغنی، و فیشمی ) تحت شرایط خشکی بررسی شد. طرح آزمایشی بکاربرده شده فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با دو تیمار شاهد و تنش خشکی 1/5- مگاپاسکال در سه تکرار بود دراین پژوهش برخی محلولهای متابولیکی از جمله نشاسته و تری هالوز و شاخصهای فیزیولوژی مانند محتوی نسبی آب برگ RWC و کمبود اشباع آب برگ WSD و تعداد روزنه ها مورد اندازه گیری قرا رگرفت. در پژوهش حاضر مشخص شد که در شرایط تنش خشکی مقدار نشاسته تحت تاثیر تنش خشکی کاهش می یابد و بین تیمار شاهد و تنش خشکی و ارقام مختلف زیتون اختلاف آنها معنی دار بود میزان هالوز نیز تحت تاثیر تنش خشکی افزایش نشان داداز نظر آماری بین تیمار شاهد و تنش خشکی اختلاف معنی دار وجود دارد.