سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا حمزه پور – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی مسئول مکاتبات
احمد توبه – دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق ارد بیلی
محمدتقی آل ابراهیم – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل
سعید جمال پور – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نانو کود بیولوژیک (بیوزر) در مقایسه با کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر بر روی عملکرد ،درصد و میزان نشاسته سیب زمینی رقم آگریا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در سال زراعی 1392 در مزرعه شخصی واقع در منطقه سراب – دوزدوزان انجام شد. تیمارها شامل سطوح کودی 180 و200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و فسفر خالص، نانو کود به صورت محلول در آب 3 کیلوگرم در هکتار و بذرمال 2 کیلوگرم در هکتار، که نانو کودها و کودهای شیمیایی به صورت مجزا و در ترکیب با یکدیگر بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر سطوح کودی بر عملکرد در هکتار، درصد نشاسته معنی دار بوده، ولی در صفات عملکرد نشاسته در هکتار اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مقادیر عملکرد کل و قابل فروش در هکتار، در تیمارهایی که نانو کود بصورت بذرمال و کودهای شیمیایی با هم استفاده شده بودند مربوط بود که با تیمار ترکیب کود نانو زیستی و کود شیمیایی نیز مشترک بودند و با بقیه تیمارهای کودی اختلاف معنی داری نشان دادند . بیشترین میزان نشاسته در تیمار نانو کود به صورت بذرمال و محلول در آب حاصل شد. نانو کود بیولوژیکی (بیوزر) در ترکیب با کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر علاوه بر کاهش آلودگیهای زیست محیطی (آب و خاک ) و همچنین هزینه استفاده شده ، بهبود تغذیه سیب زمینی را در پی خواهد داشت .