سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه محمودی – مربی، دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر
علیرضا صفاهیه – استادیار ، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
یداله نیکپور – استادیار ، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
کمال غانمی – استادیار ، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

چکیده:

به منظور مطالعه میزان هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ایPAHs در رسوبات ساحلی بوشهر نمونه برداری از رسوبات از پنج ایستگاه مختلف در طول ساحل شهرستان بوشهر انجام گردید. پس از هضم و استخراج، محتوی PAHs نمونه ها توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه گیری شد. اختلاف معنی دار آماری بین غلظت PAHs کل در ایستگاههای مورد مطالعه مشاهده گردید. بیشترین آلودگی PAHs در ایستگاه رافائل و کمترین مقادیر آن در ایستگاه آب شیرین کن بوده است ترکیب ساختاری PAHs بر اساس تعداد حلقه در ایستگاههای مختلف متفاوت بوده است. نتایج نشان داد آلودگی PAHs در رسوبات سواحل بوشهر در مقایسه با رسوبات سایر نقاط دنیا در حد نیمه آلوده تا آلوده می باشد