سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحسن صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت، دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد، شرک
جواد ساده – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی جدید جهت فاصله یابی خطا برای خطوط انتقال موازی در حوزه زمان ارائه شده است. در این الگو ریتم برای اولین بار تبدیلی حقیقی ارائه شده است که بوسیله آن می توان خطوط انتقال موازی دارای تزویج متقابل را به شش مود مستقل تفکیک نمود. یکی از ویژگی های این تبدیل آن است که درسه مود از این مودها ولتاژ ها ترمینال ها برابر صفر می باشد. لذا برای فاصله یابی خطا تنها به جریان فازها در محل ترمینالها نیاز می باشد. لذا تفاضل این دوولتاژ به عنوان معیار فاصله یابی خطا در نظر گرفته شده است. این الگوریتم تنها به پنجره داده بسیار کوچکی نیاز دارد و همچنین نمونه های جریان برداشت شده از طرفین خط می بایست با یکدیگر همزمان باشند. انواع مختلف خطا در فواصل مختلف و شرایط گوناگون با استفاده از نرم افزار ATP-EMTP شبیه سازی شده است . نتایج حاصل از شبیه سازی های متفاوت دقت بسیار بالای الگوریتم پیشنهادی را تایید می نماید.