سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم شهبازی پور – باشگاه پژوھشگران جوان دانشگاه آزاد بوشھر
مجتبی وکیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
نوید صیادی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد بوشهر

چکیده:

ضرورت فاصلھ یابی سریع خطا بھ منظور تأمین حاشیھ پایداری گذرای مطمئن در خطوط انتقال در سیستم ھای قدرت مدرن امروزی، محققان رادر سالھای اخیر بھ سمت استفاده از روش ھای مبتنی بر امواج سیار در رلھ ھای فوق العاده سریع سوق داده است. در این رابطھ در این مقالھ روشی با استفاده از مؤلفھ ھای فرکانس گذرای بالای خطا برای فاصلھ یابی خطا پیشنھاد گردیده است.