سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدیه یوسفی ارا – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تهران
مریم جعفرخانی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تهران
معصومه عماد پور – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تهران
علی اکبر حبشی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تهران

چکیده:

گلابی مهمترین محصول مناطق معتدل جهان پس از انگور و سیب است. اصلاح گلابی با استفاده از روشهای سنتی به طور عمده بر اساس هیبریداسیون درون و بین گونه ای می باشد که به علت سطح بالای هتروزیگوسی در گلابی پلی ژنیک بودن صفات و دوره جوانی طولانی بکارگیری این روشها, مشکل و نیازمند صرف زمان و هزینه بسیار است. بنابراین اصلاح ژنتیکی ارقام گلابی با استفاده از روشهای نوین القا جهش و مهندسی ژنتیک مورد توجه واقع شده است. در این راستا وجود پروتکل های موثر و قابل تکرار برای سیستم های باززایی در شرایط درون شیشه ای پیش نیاز اصلی محسوب می شود. هدف از مطالعه حاضر ارائه پروتکل موثر باززایی برای دو رقم تجاری گلابی بود. به این منظور از محیط پایه Nitsch حاوی تنظیم کننده های رشد شامل TDZ با غلظت های (7/5,5,2/5,0 میکرومولار) و BAP با غلظت های (16,8,4,0 میکرومولار) همراه با NAA(0 و 1 میکرومولار) برای القا باززایی مستقیم استفاده شد. ریزنمونه برگ از گیاهچه های استقرار یافته در شرایط این ویترو جدا و با برش عمودی بر رگبرگ میانی به سه بخش تقسیم گردیدند. نتایج نشان داد که ظرفیت باززایی مستقیم در گلابی بسیار وابسته به کولتیوار می باشد به طوریکه میزان باززایی در رقم درگزی به طور معنی داری بیشتر از رقم بارتلت بود. در محیط کشت حاوی TDZ (7/5) میکرومولار همراه با NAA (1) میکرومولار در هر دو کولتیوار بالاترین درصد باززایی مشاهده شد.