سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد حسنی – کارشناس جغرافیا سازمان نقشه برداری کشور – مدیریت کارتوگرافی

چکیده:

ثبت صحیح و مستند نام های جغرافیایی سرزمینی در نقشه ها، اسناد و مدارک تاریخی و جغرافیایی و نیز نشانی صحیح آنها در شبکه های اطلاع رسانی ملی و جهانی که امروزه به طریق گوناگون به ویژه در گستره رسا نه های پیشرفته مطرح است و کاربرد دارند، ایجاب می نماید برای پیشگیری از تشتت و پراکنده کاری و نیز ثبت نادرست و نامستند آنها که جنبه هویتی و ملی دارند تدابیری اندیشیده شود . لذا هیات محترم وزیران طی مصوبه ای در سال ۱۳۷۹ مقرر داشت کمیته ای تحت عنوان » کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های
جغرافیایی ایران « متشکل از نمایندگان سازمانهای ذیربط با مسئولیت سازمان نقشه برداری کشور تشکیل شود تا نسبت به نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی سرزمین ایران اقدام نماید . در همان زمان هدایت این کمیت ه تخصصی در سازمان نقشه برداری به مدیریت کارتوگرافی واگذار شد و پس از آن گروه کاری تحت همین عنوان تشکیل گردید . این گروه در ابتدا به بررسی سایتهای مختلف کشورهای جهان در زمینه نامهای جغرافیایی پرداخت و با بهرهگیری از تجارب دراین زمینه و برگزاری جلسات تخصصی ب ا کارشناسان مربوطه، جداول این پایگاه را مطابق
استاندارد پایگاه نامهای جغرافیایی طراحی نمود و شرکت نوید خوارزمی به عنوان شرکت برترعهده دار برنامه نویسی این پایگاه در محیط sql server گردید .
در این مقاله سعی شده روند ورود اطلاعات به پایگاه را از ابتدا تا مرح له نهایی شدن اطلاعات به تفکیک نفراتی که عهده دار مسولیتهای محوله می باشند، بیان نمایم