سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین معتمدی – دکتری زمین شناسی ساختمانی مدیریت اکتشاف

چکیده:

ترسیم برشهای ساختاری درزاگرس قدمتی معادل با صنعت نفت دارد و بهدلیل جنبه کاربردی آن دراین صنعت کوشش گردیده است که درطول زمان فرایند تهیه برشهای ساختاری همگام با پیشرفت دانش زمین شناسی ساختمانی و ابداع فنون نوین ارتقا یابد دراین مقاله ضمن بررسی تاریخچه مختصری از فرایند ترسیم برشهای ساختاری درشرکت ملی نفت ایران سیرتکاملی این فرایند و چالشهای مجوددرطول زمان مورد بررسی قرارگرفته و براساس تجارب بدست آمده و پیشرفت های حاصل شده درزمینه شکلی نوینی ازاین فرایند درقالب سه مقوله داده ها تفسیر واعتبار سنجی برشهای ساختاری ارایه گردیده است.