سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن علیپور – استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
شهرام مقدس فریمانی – استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده:

توسعه روستایی و بخش کشاورزی زمانی اتفاق می افتد که انسانهای درون این مناطق و افراد فعال دراین بخش بتوانند با بهره گیری و کنترل صحیح و پایدار برعوامل و منابع مختلف تولید بهتر سطح زندگی بالاتر و متعادل تر دستیابی به ارزشهای فرهنگی والاتر و محیط سالم و پایداری را حاصل نمایند بنابراین اگر این توافق را بتوان پذیرفت که تحقق توسعه روستایی بدست انسانهای این جوامع بوده و محدودیت توسعه بدست آنهاست دانش و اطلاعات مناسب و بهره گیری از این منابع یکی از مهمترین و زیربنایی ترین عوامل و شاخصهای توسعه بحساب خواهد آمد. اکنون این سوال مطرح است که این دانش تکنولوژی چگونه تولید می شود؟ چه کسانی در تحول و توسعه و تولید و اشاعه آن دخیل اند؟ این دانش تکنولوژی چگونه در بین بهره برداران نشر و اشاعه می یابد؟ چه کسانی از دانش و اطلاعات بهره میگیرند؟ آیا این دانش تکنولوژی متناسب با شرایط بهره برداران می باشد؟ پاسخگویی به سوالات فوق و سوالات دیگر دراین زمینه مستلزم تحلیل عوامل و مداخله گران و ذینفعان بوده که بی شک بدون توجه به رهیافتی نظام گونه امکان پذیرنمیب اشد تحلیل نظام دانش و اطلاعات کشاورزی یکی از شیوه های تحلیل این عوامل می باشد نظام دانش و اطلاعات کشاورزی از سه زیربخش تحقیقات که مسئول تحقیقات کشاورزی دانش است زیربخش ترویج و اطلاعات و تکنولوژی تولید شده را مبادله می کند و نهایتا زیربخش کاربران اطلاعات و تکنولوژی که دانش و اطلاعات بوجود آمده را بکارمیگیرند. بررسی نظام اطلاعات کشاورزی برای فایق آمدن بر مشکلات بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است لذا دراین مقاله به بررسی شرایط موجود نقاط قوت ضعف بین شاخصهای مذکور و مسائل مشکلات و راهکارهای اصلاح نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ایران پرداخته می شود برای این منظور از فن فراتحلیل با استفاده از مطالعات اسنادی استفاده شده است در بخش ساختاری کارکردی و ارتباطی در شرایط مناسب و مطلوبی وجود ندارد.