سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی محمدی ترکاشوند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

فرسایش سطحی نتیجه فرسایش بارانی و فرسایش ناشی از حرکت ورقههای آب در سطح خاک است . تمرکز آب در نهایت منجر به ایجاد شیارهای کوچکی در روی شیبها میشود . فرسایش شیاری وقتی روی میدهد که تنش برشی جریان در اثر تمرکز آب، افزون بر مقاومت خاک استنقشهبرداری اشکال فرسایشی از جمله فرسایشهای سطحی و شیاری در مطالعات فرسایش و رسوب، بسیار حائز اهمیت بوده و اولویت برنامههای حفاظت خاک را مشخص میسازد . نقشهبرداری زمینی و یا استفاده از عکسهای هوایی به دلیل هزینهها و زمان زیادی که صرف میکند، تهیه نقشه اشکال فرسایش را در عمل با مشکل مواجه میسازد بنابراین تحقیقات به این سمت گرایش یافته که بتوان از پردازش تصاویر ماهوارهای و GIS نسبت به تهیه نقشه اشکال فرسایش اقدام نمود . بررسیهای مربوط به فرسایش و رسوب، بیشتر معطوف به تهیه نقشههای کمیِ فرسایش و رسوب بوده و کمتر به تهیه نقشههای اشکال فرسایش توجه شده است . مطالعات محدودی در مورد تهیه نقشه اشکال فرسایش صورت گرفته، مثل مطالعات GLASOD که فرسایش را به انواع آبی، بادی، فیزیکی و شیمیایی تقسیم بندی میکندو کاری به انواع فرسایش آبی ندارد . تحقیقاتی در مورد یک یا چند شکل فرسایش منطبق بر یک روش خاص انجام شده است ، اما طبق بررسیهای به عمل آمده تحقیقی که به صورت متدولوژی و با لحاظ مقایسه روشهای مختلف از نظر صحت، دقت وخطای برآورد اشکال فرسایش باشد، انجام نشده است . در تحقیق حاضر، چند روش تهیه نقشه فرسایشهای سطحی و شیاری و شدت آنها ( مقیاس (1 :250000 بررسی و نتایج حاصل از نظر صحت، دقت و خطا مورد مقایسه قرار گرفته است .