سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد علی دهقانی تفتی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمد ابوالقاسمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمد رضا خاکی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

فرسایش بادی بعنوان یک معضل در کشاورزی مطرح است اما روستائیان و کشاورزان یزدی با ترفندهای جالب حتی الامکان این مشکل را مرتفع کرده و در مواردی آن را به نفع خود مورد بهره برداری قرار داده اند این مقاله بخشی از نتایج تحقیق در مورد دانش بومی کشاورزی در روستاهای شهرستان تفت است که در سال 138ه3 به اجرا درآمد. روش تحقیق بصورت مصاحبه عمیق گروهی از خبرگان روستایی در 43 روستای منطقه بعنوان جامعه نمونه اماری بود اطلاعات حاصل بصورت موضوعی دسته بندی وتحلیل شد. قسمتی از نتایج به موضوع فرسایش بادی و نحوه مقابله با بهره برداری از آن ارتباط دارد که دراین مقاله از آنها استفاده شد نتایج به دست آمده نشان میدهد که در روستاهای بیابانی این شهرستان برای مقابله با فرسایش بادی و خسارتهای آن با توسل به کشت نظامه کاری، ایجاد بادشکن زنده در اطراف باغات، مزارع، استخرها و کانالهای آب و گسترش فرهنگ کاشت درختان وقفی درمعابر عمومی، کشت مخلوط چند نوع درخت در یک باغ ایجاد یک یا دو ردیف بادشکن غیرزنده بصورت دیوار یا خاکریز در اطراف مرزعه و باغ تله ریک رعایت زمان مناسب شخم در رااضی زراعی، کلوخی کندن زمین شخم کلوخی کمرگیر کردن چاههای قنات و پوشاندن دهانه چاههای قنات روزناکردن اب به جای انتقال آن رد سطح زیمن پوشاندن ساقه نهالهای جوان برای جلوگیری از خشکیدگی در برابر بادهای گرم و سرد نوعی مقابله با طوفان و خسارت باد است.