سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالمجید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی
ناهید شایگان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

فرسایش بادی یک معضل اساسی در سر راه توسعه و عمران مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود و امروزه در بخش وسیعی از جهان فرسایش خاک اعم از بادی یا ابی از عمده ترین عوامل تخریب سرزمین محسوب می گردد با انکه نقش فرسایش آبی در نابودی منابع ارضی و تخریب سرزمین در بسیاری از مناطق جهان چشمگیر و فراگیر است اما فرسایش بادی نیز به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان و از جمله ایران از نظر کمی و کیفی حائز اهمیت است این مقاله با استفاده از روشهای توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای سعی دارد اولا فرسایش بادی را در ایران بررسی کند و ثانیا روشهای کنترل آن را در مناطق خشک ایران نشان دهد عدم توجه به وقوع و اثار فرسایش بادی به ویژه درمناطق خشک و نیمه خشک باعث خواهد شد که سرمایه های مصروفه دچار ضرر و زیان شود و تهدیدی جدی برای جوامع انسانی ایجاد نماید. پس این نواحی همواره در معرض اسیبهای ناشی از فرسایش باید قرار دارند و جهت کاهش میزان خسارت بررسی و تدوین سیاستهای صحیح در این زمینه امری ضروری می باشد.