سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حبیب احمدی – دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز
سیدمحسن زهری – دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز
سلمان کونانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه شیراز و پذیرفته شده برای دور
رضا سلطانی بیدگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه شیراز و وکیل دادگستری

چکیده:

تمرکز زدایی، محلی گرایی و مشارکت دادن مردم در مدیریت محلات که یکی از عناصر مدیریت شهری است در واقع سپردن امور محلی به واحدهای کوچکتر تحت عنوان « پانل محله » یا « سرای محله » به زعامت مردم است که باعث ایجاد واحد محلی در نظام مدیریت و اداره امور شهرها می شود. برای تحقق امر مشارکت پایدار در یک جامعه که جلوه متعالی حقوق شهروندی محسوب می شود باید هویت محله ای را تقویت و پایدار ساخت. برای ایجاد هویت محله ای نیز باید مرز و ساختار اجتماعی محل و انعکاس آن در برنامه های مدیریت شهری برای مردم و ساکنان آن شفاف و مشخص باشد.معهذا، اجرای موفق هر گونه طرح و اندیشه در راستای عینیت بخشیدن به مولفه بنیادین مشارکت مردمی در نظام اجتماعی، مستلزم شناخت بستر، فرصت ها و موانع حقوقی فرا روی آن و تعبیه راهکارهای موثر برای برون رفت از بحران های احتمالی در مسیر اجرای آن که ممکن است در آتیه و بستر زمان چهره نمایی کند، می باشد. در مقال حاضر که به روش مطالعه اسنادی انجام شده، هدف اساسی این است که در ابتدا حدود و ثغور حقوق شهروندی و جلوه های آن تبیین، مفهوم مدیریت شهری و جایگاه شهروندی در آن تشریح و سپس با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان یک رویه عمومی، ضمن تحلیل محتوایی دستورالعمل مشارکتهای اجتماعی در محلات شهر تهران، به مسأله زمینه، فرصت ها و موانع حقوقی فرا روی سیاست مشارکت اجتماعی در محلات شهر پرداخته شود.