سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد نوری نژاد – کارشناسی ارشد مرمت واحیای بناها و باف تهای تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر،
معصومه نوری نژاد – کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور استان ایلام

چکیده:

هر جامع های با یک نوع سیستم اداره می شود و هر ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهدافی و خاص می باشد. وظیفه اصلی فرهنگ نمایش ایده های ذهنی است که به وسیله نمود اشکال عینی، در فرآیند این استحاله معماری شکل می گیرد. هر بنایی به عنوان جزیی از فرهنگ معماری است که یک اندیشه ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود عینیت می بخشد. با پا گرفتن فرهنگ، نظامی پیدا می شود که در صدد ایجاد تعادلی بین خواسته های فردی و خواسته های اجتماعی می باشد.معماری ترکیبی از دانش و هنر است که باعث شده که معماری همیشه بین دو قطب تعقل و احساس درآمد ورفت باشد. معماری تحت تأثیر ایدئولوژی حاکم بر جامعه گاه دچار تغییراتی می شود که در نتیجه سبک معماری متناسب با آن تغییرات را شکل می اغلب سعی می شود به این بهانه که این ساختمان ها را فقط بر اساس عملکرد .« معماری نظمی معنوی است که در ساختمانها تجسم یافته است » . گیرد ساخته شوند اما چنین اقدامی کمتر صورت می گیردو فراموش می شود که هر ساختمانی برای کاربردی ساخته م یشود. معماری ای که تنها با تاکید بر نفس معماری اجرا شوداصلاً وجود ندارد. بنابراین هر ساختمان یک شاهد فرهنگی است چه دارای مفهوم خوب باشد چه مفهوم بد آن. انسان از محیطی که دوروبر خودش ساخته است تابع فرهنگ است، ولی اغلب به این مطلب توجه کافی نم یشود. هر فرهنگی بازتاب سیستم ارزشی یک نظام اجتماعی است. در مفهوم جامع کلام م یتوان گفت که دانش و هنر مظاهر این بازنمایی هستند. در حالی که دانش در جهتی شدیداً عقلانی گام برم یدارد و تنها با شعور انسان سروکار دارد، هنر چیزی است ادراکی که با احساس سروکار دارد. معماری ترکیبی از دانش و هنر است که باعث شده که معماری همیشه بین دو قطب تعقل و احساس درآمد و رفت باشد. معماری تحت تأثیر ایدئولوژی حاکم بر جامعه گاه دچار تغییراتی می شود که در نتیجه سبک معماری متناسب با آن تغییرات را شکل می گیرد.