سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیاوش صلحی اندراب – دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
جمال رحیمی – دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

بمنظور تعیین وراثت پذیری برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با تحمل تنش خشکی در گندم نان، یک تلاقی دی الل5×5 یکطرفه در سال 1388در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل انجام گردید. بذور F1 حاصل، بهمراه والدین در مزرعه و در شرایط مطلوب رطوبتی و تنش خشکی انتهایی کشت گردیده و علاوه بر صفات زراعی،صفات تعداد روزنه ها در واحد سطح برگ و محتوای خاکستراندازه گیری شدند و قابلیت ترکیب عمومی و خصوصی ارقام گندم نان نیز از طریق تجزیهMSTATC مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفت. در صفت تعداد پنجه بارور در بوته در شرایط تحت تنش خشکی و نرمال هر دو منبع قابلیت ترکیب عمومی وخصوصی غیرمعنی دار گردیدند. در مورد صفت ارتفاع بوته تحت شرایط تنش خشکی و نرمال منبع قابلیت ترکیب عمومی معنی دار و قابلیت خصوصی غیر معنی دار گردید، که نقش بیشتر اثرات افزایشی را در کنترل فعالیت این صفت نشان میدهد. در مورد صفت تعداد دانه در سنبله تحت شرایط تنش خشکی منبع قابلیت ترکیب عمومی معنی دار و قابلیت خصوصی غیر معنی دار گردید، که نقش بیشتر اثرات افزایشی را در کنترل فعالیت این صفت نشان میدهدو تحت شرایط نرمال هر دو منبع قابلیت ترکیب عمومی و خصوصی معنی دار گردیدند که نشانگر نقش بیشتر غالبیت ژنی در فعالیت این صفت است. در مورد صفت وزن هزار دانه شرایط تنش خشکی و نرمال منبع قابلیت ترکیب عمومی معنی دار و قابلیت خصوصی غیر معنی دار گردید، که نقش بیشتر اثرات افزایشی را در کنترل فعالیت این صفت نشان میدهد. در مورد صفت عملکرد در واحد سطح تحت شرایط تنش خشکی منبع قابلیت ترکیب عمومی معنی دار و قابلیت خصوصی غیر معنی دار گردید، که نقش بیشتر اثرات افزایشی را در کنترل فعالیت این صفت نشان میدهد و در شرایط نرمال غیر معنی دار گردید. در صفت تعداد روزنه در واحد سطح برگ در شرایط تحت تنش خشکی و نرمال هر دو منبع قابلیت ترکیب عمومی وخصوصی غیرمعنی دار گردیدند. در صفت محتوای خاکستر در شرایط تحت تنش خشکی و نرمال هر دو منبع قابلیت ترکیب عمومی وخصوصی غیرمعنی دار گردیدند..