سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پری سعیدی – دانش آموخته و دانشیار گره مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علو
سیدحمیدرضا صادقی – دانشیار و مدیر گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا

چکیده:

در دهههای اخیر به علّت اهمیت برنامههای مدیریت حوزههای آبخیز در زمینه مطالعه، گسترش و استفاده سودمند از منابع، دست-رسی به اطلاعات کافی در زمینه دادههای دقیق رسوب ضروری بهنظر میرسد. در صورت عدم دستیابی به دادههای مشاهداتی می- توان از روشهای مختلفی برای تخمین این مقادیر بهره جست. این تحقیق با هدف بررسی قابلیت مفهوم رگرسیون بهعنوان یکی از روشهای معمول در تخمین رسوب معلق شاخ ههای بالا و پایی نرونده آب نگار و طبعاً رسو بنگارهای مشاهداتی در حوزه آبخیزجنگلی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. بعد از جمعآوری دادههای دبی و رسوب در مقیاس رگبار و برازش انواع روابط رگرسیونی، از تفکیک دادههای مشاهداتی بر اساس موقعیت آنها در آبنگار و مفهوم رگرسیون بهمنظور ارتقا عملکرد روابط استفاده شد. نتایج حاصل نشاندهنده عدم کارآیی مفهوم رگرسیون در تهیه رسوبنگار رگبار بهواسطه رضایتبخش نبودن تفکیک دادههای مشاهداتی و پیچیدگی شرایط حاکم بر منطقه مورد مطالعه بوده است.