سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سروش اله دین – کارشناس ارشد عمران آب،سازمان آب و برق خوزستان
لاله رنجبران – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری، سازمان آب و برق خوزستان
زهرا عصاره – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

پیش بینی چگونگی طغیان و فروکش سیلیا صعود و نزول هیدروگراف رودخانه با روندیابی سیل مورد تحلیل قرار می گیر د . روندیابی سیل دریک کانال باز منشوری از حل همزمان معادلات پیوستگی و مومنتم که به معادلات سنت ونان ت معروف هستند، حاصل می شو د.برای حل این معادلات به ر وش های تحلیلی و نیمه تحلیلی ناگزیر به چشم پوشی و صرف نظر کردن از بعضی جملات موجود در این معادلات می شویم. اگر جملات اینرسی در معادلات سنت ونانت حذف شوند، معادله هیدرولیکی با اینرسی کامل به معادله عمومی انتشاری تبدیل می شود. در این تحقیق به مقایسه روندیابی موج انتشاری و دینامیکی کام ل برای داده های مشاهداتی بازه ملاثانی تا اهواز ازرودخانه کارون پرداخته شده اس ت . هیدروگرا ف های بدست آمده از روش موج انتشاری با هیدروگراف های حاصله از روش موج دینامیک بااستفاده از مدل Mike11- HDدارای تطابق خوبی می باشند و بنابراین نتایج مدلهای روندیابی سیل که بر اساس حل تحلیلی، نیمه تحلیلی و عددی معادلات انتشاری سنت ونانت حاصل شده اند، در این بازه قابل استفاده می باشند