سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرزاد ویسی – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

این تحقیق به مقایسه کیفیت زندگی شهری و روستایی در شهرستان مریوان می پردازد بدین منظور از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده شده است. با استفاده از پرسشنامه ابعاد مختلف کیفیت زندگی مشخص شده و برای هر کدام گویه هایی در نظر گرفته شده است. پس از توزیع 385 پرسشنامه به روش تصادفی به نسبت سهم جمعیتی هر دو بخش از کل جمعیت شهرستان، نتایج پرسشنامه استخراج شده است. برای مشخص کردن تفاوت از آزمون تی مستقل استفاده شده است. بر اساس یافته ها بین کیفیت کلی زندگی شهری و روستایی تفاوت وجود دارد. همچنین در شاخص های دسترسی به خدمات بیشترین تفاوت وجود دارد. وضعیت شهرها بهتر از روستاها است. در شاخص های کیفیت محیط مسکونی، کیفیت محیطی و سلامت و تغذیه، وضعیت مناطق روستایی بهتر از شهر می باشد اگرچه از نظر آماری قابل توجه نمی باشد