سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیده صدیقه میرگذارلنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
مرتضی نیک فطرت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

شهر که تصوری است یکپارچه از حضورراهی طولانی درطول تاریخ حیات بشری طی نموده است مسیری پرفرازونشیب به وسعت دید اقوامی با فرهنگ و اداب و رسوم متفاوت که هرکدام شهر را از دریچه نگاه خود به نظاره می نشست یکی ظاهر شهر را میدید و دیگری باطن شهر و آن خط سوم چیزی جز آن دو آری این بود قصه شهر که درآن تعبیری به وسعت روح با معنا مینمود شهری اسلامی که با جذبه بی هنگام خویش مفاهیمی چون تقدس تقرب به لحظات ملکوتی و دریک کلام شورهستی را درتمام اعصار باتمام وجود فریاد زده است دراین نوشتار سعی برآن است که به کشف جوهره های پنهان شهر اسلامی از منظر روح و حس تعلق خاطرساکنین پرداخته شود و به گونه ای که نه تنها بیانگر کالبد و صورتی از حیات مدنی شهر باشد بلکه مفهوم و معنایی باطنی را نیز دراذهان تبیین نموده و درمقابل شاهد بی هویتی درساختارشهرسازی معاصر ناشی ازچندصدایی درمعماری هستیم