سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرزو مظفری – کارشناس ارشد تحقیق درارتباطات اجتماعی

چکیده:

مقاله حاضردرپی تبیین چگونگی ایفای نقش قومیت درامنیت اجتماعی با تاکید برقوم بلوچ است که ازنظر نوع و هدف بنیادی ـ کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی تحلیلی است و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پژوهش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای می باشد مقاله حاضر درپی تبیین چگونگی ایفای نقش قومیت درامنیت اجتماعی با تاکید برقوم بلوچ است فرض این است که درجایی که عنصار اصل یتشکیل دهنده هویت قومی بلوچ با هویت ملی درتعارض قرارمیگیرد بحرانهای قومی پدیده می اید وقومیت به عنوان یک مولفه امنیتی مطرح یم شود همچنین درادامه نگارنده به بررسی برخی از عنصاری که زمینه ساز برهم زدن نظم اجتماعی درمنطقه بلوچستان میباشد نظیر تفاوت های مذهبی و زبانی نقش آفرینی نخبگان درایجاد بی نظمی فقر اقتصادی و کم توسعه یافتگی منطقه و ضعف شبکه های ارتباطی اشاره کرده است. دربررسی عوامل تاثیر گذار دربعد خارجی امنیت نیز عوامل بین المللی ومنطقه ای محرک قوم بلوچ دربرهم زدن نظم اجتماعی حائز اهمیت شناخته شده اند.