سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیام ربانی فر – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت، دانشکده مهندسی برقد
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت، دانشکده مهندسی برقد

چکیده:

در این مقاله ، فرآیند قیمت گذاری بهینه در شبکه های توزیع با فرض پاسخ پذیری مشترکان در محیط تجدیدساختار یافته بررسی و کشسانی قیمتی مشترکان با استفاده از قیمت های متغیر در هر بازه زمانی در نظر گرفته شده است . برای محاسبه قیمت های بهینه، از بیشینه سازی تابع رفاه اجتماعی در شبکه توزیع استفاده شده که در هر بازه زمانی مورد نظر، تعرفه بهینه اعمال شده به مشترکان را در مقدار مشخص کشسانی در آن بازه به دست می دهد. برای هر فید ر، با توجه به کشسانی تقاضای آن فیدر و همچنین مقدار کشسانی سایر فیدرها، با در نظرگرفتن قید های فنی شبکه، قیمت بهینه مشخص می شود. در این تحقیق فرض شده که مشترکان به قیمتها در هر زمان واکنش نشان می دهند و با در نظرگرفتن مشترکان رایج ، رفتار آنها توسط توابع خطی تقاضا بر حسب قیمت شناخته میشود. مشاهده می شود که این فرآیند قیمت – گذاری، منجر به کاهش قیمت برق مصرف کننده همراه باافزایش سود حاصل از مصرف برق در سمت مصرف و کمینه شدن هزینه های تأمین برق در سمت توزیع و بهبود بهره – برداری میشود.