سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علی خطی دیزآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محمدتقی عرب یارمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد

چکیده:

برای عددی کردن سهم هریک از پایدارسازهای سیستم قدرت(P SS)در افزایش کارائی سیستم ، در تمام مدت افزایش ظرفیت انتقال و دامنه پایداری اندازه گیری م یشود و با توجه به یک معیار احتمال 1-N-به نتیجه م یرسیم . روشی بر پایه Game Theoryبصورت تعاونی و با استفاده از نگرش ارز شدهیShapleyارائه میشود. برای یکPSS ویژه خیلی مهم است که کارائی سیستم در هر ترکیب ممکن ، حفظ شود . مکانیزمی برای پرداخت پاداش مالی قابل قبولی که به ژنراتورها به خاطر سرویس ی که ارائه م یشود پیشنهاد شده و در یک سیستم نمونه بصورت مصور نشان داده شده است ودر مورد ژنراتورها در محیطهای تنظیم نشده بحث شده است و ژنراتورهائی که بصورت بلادرنگ و مناسب باید سرویس PSS خود را ارائه کنند ، که به سرویس کمکیPSSوابسته است.