سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

زهره حیدری بندی – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی
مرضیه استاد بروجنی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

موقعیت لرزه خیزی شهرهای ایران و فقدان یک سیستم قوی مدیریت بحران از مهمترینفاکتورها در افزایش خسارات و تلفات انسانی در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه است. ساماندهیویا تدوین ساختاری مناسب برای مدیریت بحران به منظور اجرای اقداماتی در راستای مقابله بابحران های پیش آمده در کشور به ویژه شهرهای مهم وبزرگ کشور در ابعاد پیشگیری ،کاهشخطرات،پاسخگویی وامداد و نجات ، خدمات پشتیبانی ،بهبود و بازسازی امری بدیهی و لازم بنظرمی آید. آنچه از یک حادثه طبیعی فاجعه می سازد ،عدم برنامه ریزی اصولی و علمی ، کاربردی،ضعف مدیریت و فناوری و بی توجهی به آموزش و اطلاع رسانی و آمادگی مردم در جهت مقابلهبا حوادث است. در این پژوهش باروش توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای قصدبرآن است که بابررسی و شرح ایمنی شهرها و اسیب پذیری لرزه ایی شهرها و لرزه خیزیشهرهای ایران به اهمیت و لزوم جایگاهای ایمن و امن جهت اسکان موقت در زمان بروز حادثهو کاهش خسارات جانی ساکنین شهرها بپردازیم.نتایج تحقیق نشان میدهد ضمن اینکه ایرانیکی از مناطق زلزله خیز است تاکنون تصمیمات جدی بر روی اسکان و مدیریت بحران زلزلهانجام نشده است.