سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدعلی نیک نژاد – کارشناس ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
اصغر فرج الهی – کارشناس ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
وحید عیسوی – کارشناس ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، دانشگاه تربیت مدرس
محمد حیدری – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهر

چکیده:

سدهای زیرزم ینی تکنولوژی جدیدی برای تامین منابع آب و حفاظت از آن است و مخصوص مناطق خشک و نیمه خشک است . کمی شیب، وجود رسوبات با ماکروپروزیته بالا برای این نوع سدها بیشتر در دره های خشکه رودها، آبگذرهای باریک و مخروط افکنه های آبرفتی یافت می شود. نسبت به سدهای روسطحی با این ارتفاع بسیار کم هزینه اند و از طرفی ساخت این سدها به تعداد زیاد نسبت به ساخت سد های بزرگ بسیار کم هزینه تر و آبی را هم که در اختیار ما قرار می دهد با کیفیت آبهای زیرزمینی است و از آلودگی های سطحی هم در امان است . در مکانهایی که این سدها ساخته می شوند مح دودیتی از لحاظ گرفتن فضا برای مخزن همانند سدهای روسطحی وجود ندارد . در این مقاله سعی بر این است که مزایای استفاده از این نوع سدها برای تامین آب نسبت به سدهای روسطحی و چاهها بیان شود.