سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عفور صالح – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی

چکیده:

شهرها به عنوان محل تجلی تمدن بشری همواره در تغییر و تحول اند زیرا با گسترش پیشرفت فناوری، رشد سبک های جدید زندگی،کیفیت توسعه کالبدی شهرها تغییر نموده و با ژرف نگری درعلو م نظری و مبانی اندیشه بشری امروزه دیدگاه های توسعه و مدیریت شهرینیز تغییر کرده است. امروزه عوامل متعددی منجمله؛ نبود زیر ساخت های لازم،ضعف طرح های شهری، هجوم وسیع جمعیت روستاییان بهشهرها ضعف نهادها و نظارت عموی و فقدان مدیریت شهری کار آمد نابسامانی های را برای شهروندان به ارمغان آورده است. در حالیکهمدیریت شهری امروزه باید برای شهر برنامه ریزی کند، فعالیت های شهری ر ا سازمان دهد، برفعالیت های انجام شده نظارت کند و حتیبرای انجام بهتر امور، انگیزه لازم رادر سازمان و شهروندان ایجاد نماید.استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت شهری مقوله مهمی است کهازابعاد گوناگون مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی برخوردار است. گستردگی و پیچیدگی سازمانی مربوط به مدیریتشهری و حجم وسیعی از وظایف متعددی که بر دوش این ساختار نهاده شده است،مستلزم بازنگری و اعمال مهندسی اصلاحات در ساختارسازمانی مدیریت شهری است. در این مقاله به لزوم تغییر در مدیریت شهرهای اورامانات می پردازد سپس با بررسی مبانی نظری در عرصهمدیریت شهری در قرن بیست ویکم مورد بررسی قرار می گیرد آنگاه به تأثیر انقلاب صنعتی در گسترش شهرنشینی و مدیریت شهرهایتوسعه یافته و مدیریت شهری در جهان که آنها به منظور ارتقاء سطح شهر سازی و رفع مشکلات شهرها انجام داده اند اشاره می نماید.وپس از آن به مشکلات شهرهای اورامانات و تنگناهای موجود آن می پردازد.