سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود جمالی پاقلعه – کارشناسی ارشد رشته متالورژی – مجتمع مس سرچشمه امور لیچینگ واحد است
محمدرضا ایزدپناه – استادیار دانشگاه – بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدعلی سیدباقری – کارشناس ارشد میکروبیولوژی – مجتمع مس سرچشمه – امور تحقیق وتوسعه – بخش

چکیده:

در این تحقیق فروشویی میکروبی کنسانتره روی یکسنگ نگهدارندهrock support در ستونهای آزمایش مـورد بررسـی قرار گرفته است . با روش غوطه وری پوششی از کنسانتره روی سطح سنگ نگهدارنده مناسب ایجـاد شـد . میـزان پوشـش روی سطح سنگ نگهدارنده به طور متوسط برای هر یک کیلوگرم سنگ نگهدارنده ١٢٣ گرم پوشش کنسانتره و١٠٣ گرم پوشش غبار ایجاد شده است . دانه ها ی پوشیده شده از کنسانتره یا غبار به داخل ستونهای آزمـایش منتقـل شـده و پاشـش محلـول اسـید سولفوریک بادبی ٧-١٢ لیتر بر متر مربع در ساعت وتلقیح باکتری روی سطح ستونها صورت گرفتـه اسـت . لازم بـه ذکـر اسـت بهینه سازی محیط کشت انجام شده و باکتریهای مزوفیل ، ترموفیل معتدل وترموفیل مطلق به میزان کـافی کـشت داده شـد و روی ستونها تلقیح گردید . آزمایشات ستونی در ستونهای مختلف توسط باکتریهـای مختلـف و در دماهـای متفـاوت انجـام شـد . میزان استخراج مس از هر کدام ازستونها بر اساس آنالیز محلولهای حاصـل از انحـلال ومـاده باقیمانـده پـس از انحـلال ک امـل ، محاسبه شد . راندمان بازیابی مس از کنسانتره ، در مدت ١٤٠ روز در ستونهایی که باکتری تلقیح شده حداکثر ٨٨درصد وبرای ستون شاهد که باکتری تلقیح نشده است به ٤٢درصد رسیده است . همچنین راندمان بازیابی مس از غبـار کـوره هـای ذوب ، در مدت ١٢٥ روز برای ستونی که باکتری تلقیح شده ٨٤ درصد وبرای ستون شاهد ٧٠ درصد شده است .