سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران و عهدهدار مکاتبات
محسن رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود بیگدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در طول تاریخ، پدیدآمدن شهر در مقیاس کلانشهری، با اتکاء به مرکزیت و منابعی فراتر ازمنابع حوزه نفوذ مستقیم رخ داده است. امروزه پیکره کلانشهرهای کشورهای درحال توسعه برایپایداری و تغییر نقش از شهری مصرفگرا به شهری مولد و توسعهگرا، نیازمند احراز کارکردهاییبرآمده از حوزههای فراملی می باشند. فرایند جهانی شدن در این راه فرصتهائی (در کنار برخیتهدیدها) برای کلانشهر ها فراهم نموده است. در حالیکه بنا بر راهبردهای کلان توسعه کشورانتظار می رود که کلانشهرهای کشور نقش فراملی برجسته ای داشته باشند، وضعیت کنونی آنهاچنین انتظاری را برآورده نمیسازد؛ هرچند بر اساس این پژوهش، کلانشهرهای ایران قابلیت بالایجغرافیائی و ظرفیت های نهفته اجتماعی- اقتصادی برای احراز نقش فراملی و پیشتازی توسعه ملیرا دارا می باشند. بروز مزیتهای نسبی آنها به افزوده شدن مزیت های رقابتی (همچون حکمرواییشایسته، ایجاد زیرساختهای پیشرفته ارتباطی- اطلاعاتی، ارتقای کیفیت زندگی و بهبود مناسباتبین المللی) نیازمند است. در این ارتباط، مجموعهای از راهکارهای تحقق نقش فراملیکلانشهرهای ایران برای ارتقای جایگاه جهانی کشور در پایان نوشتار ارائه شده است.