سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم فرهادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین دانشکده معماری
کمال رهبری منش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

سبک زندگی ایرانی مجموعه از باورها، دانشها، معارف، آداب و رسوم و ارزشهایی که جامعه مسلمان ایران به آنها ارج مینهد و در جهان به آن شناخته میشوند که ملاک و معیار روش زندگی میباشد. هر جامعهای واجد فرهنگی است که معیارهای منبعث از جهانبینی و باورها، قدر و مرتبه آن را برای افراد آن جامعه در نظر میگیرد، به تبع این اصل جامعه اسلامی نیز واجد فرهنگی است که در صورت سلامت میبایستی مبانی و معیارهای آن از تعالیم اسلامی منبعث شده باشد، مراد از سبک زندگی ایرانی- اسلامی، استفاده از دانشها، باورها، اصول و ارزشهایی که بر مشی حیات اجتماعی و فردی ایرانیان تسلط دارد و منابع و ماخذ این سبک در بدو امر عقاید و باورهای دینی و مقدس مردم است که اصول اصلی آن از تعالیم اسلامی اخذ شدهاند، در مراحل بعدی آداب و رسوم و ارزشهای کهن ایرانی است، که تقابلی با ارزشها و اصول اسلامی نداشته و بزرگان قوم بر آن صحه نهاده و مردم نیز از آنها پاسداری نمودهاند. دانشهایی که طی تاریخ طولانی تمدن ایران در اثر تماس با سایر تمدنها از آنها اخذ شدهاند و با تصفیه و استحاله به عنوان جزئی از فرهنگ ملی ایرانیان شناخته شده و در اختیار زندگی امروزیه مردم قرار کرفته است. تجلی سبک زندگی به صورت مشهود در معماری جامعه قابل رویت میباشد که با در نظر گرفتن تمامی موارد موثر در این راستا و پیشینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی به غنای آن میافزاید که در این راستا این نوشتار در صدد توصیف سبک زندگی ایرانی اسلامی براساس شناخت معماری و همچنین عقاید و اعتقادات این مرز و بوم برآمده است.