سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمایت جمالی –
عبدالمجید یعقوب پور –
بهزاد مهرابی –

چکیده:

سنگهای مزوسنوزوئیک که دربخش پری عربی خط درزشمالی زاگرس دارای گسترس زیادی وجود دارد پوسته قاره ای این بخش از کمربند کوهزایی آلپ – هیمالیا را تشکیلمیدهد فازهای ماگمایی اصلی درکرتاسه ائوسن بالایی – الگوسن ، میوسن – پلیوسن و پلیوکواترنری رخ داده است ماگماتیسم مزو سنوزوئیک دراثر حرکت همگرای پلیت های عربی و اوراسیا تشکیل شده است توزیع زمانی مکانی ماگماتیسم مزوسنوزوئیک درآذربایجان مابین پلیت عربی و اوراسیا و جایگاه ژئودینامیکی آنها از سوالات اساسی درژئودینامیک شرق مدیترانه و کمربند آلپ هیمالیای شرقی است دراین مقاله داده های ژئوشیمیایی جدید از سنگهای مزو سنوزوئیک برای تفسیر پتروژنتیکی تعیین منشا و طبیعت ماگما و تکامل آن استفاده شده است هم چنین ماگماتیسم مزوزوئیک بالایی سنوزوئیک منطقه مورد مطالعه با مناطق همجوار درارمنستان ترکیه و اذربایجان مقایسه شده است سنگهای آتشفشانی کرتاسه دارای ترکیب تولئیتی تا کالک آلکالن بوده و ویژگی ماگماتیسم کمان آتشفشانی را نشان میدهد درحالیکه سنگهای ماگمایی سنوزوئیک دارای ویژگی کالک آلکالن پتاسیم متوسط بالا تا الکالن بوده و ترکیب اداکیتی دارند و نشانگر محیطهای بعدازبرخورد هستند.