سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا کی همایون – دکتری آبشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
حمیدرضا ناصری – عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
محمد نخعی – عضو هیات علمی دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

متغیرهای کنترلکننده انتقال نیترات در سیستم جریان آبزیرزمینی در محدوده تمرکز فعالیتهای کشاورزی دشت لنجانات بررسی شده است. پس از تعیین غلظت این آنیون در فصول سال ٨٧ ، جریانآب زیرزمینی در آبخوان مدلسازی شده و انتقال آلاینده نیترات توسط آن شبیهسازی گردیده است.نتایج حاصل از واسنجی و تحلیل حساسیت مدل انتقال نیترات نشان میدهد که تغذیه نیترات از سطحزمین های زراعی، نرخ تجزیه مرتبه اول یون نیترات، تخلخل موثر رسوبات و بارش بیشترین تاثیر را درورود و ماندگاری این آنیون در آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دارد. تاثیر تغذیه از مرزهای آبخوان و فرایندپخشیدگی بر انتقال نیترات ناچیز بوده است. مقادیر نرخ تجزیه مرتبه اول حاصل از واسنجی مدل حاکی از طولانی بودن زمان فرایندDenitrification در آبخوان لنجانات است. نیمه عمر آنیون نیترات درآبخوان مورد بررسی بیش از 2/5سال است و حرکت آن عمدتا از طریق انتقال همرفت انجام می شود