سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا جعفری – مجتمع سازندگی و آموزش اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی معلم – مجتمع سازندگی و آموزش اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله روشی برای آنالیز میدان الکترومغناطیسی و محاسبات پارامترهای الکتریکی خطوط و کابلهای قدرت از قبیل اندوکتانس خودی و متقابل ارائه شده است . با استفاده از روش اجزاء محدود و با حل معادله میدان مغناطیسی اندوکتانسها و مقاومتها و با حل معادله میدان الکتریکی خازنها و کندوکتانس ها محاسبه می شوند . اثر زمین و شکل پیچیده هندسی سیستم در اطراف خطوط انتقال و کابلهای قدرت در این روش در نظر گرفته شده است .
مقایسه نتایج محاسبات با نتایج تحلیلی دارای توافق قابل قبول می باشد که بنابراین بیان کننده توانایی روش و کاربرد عمومی آن در خطوط و کابلهای قدرت می باشد . ولتاژها و جریانها، در حالت دائمی سینوسی فرض شده و محاسبات آن در حوزه فرکانس انجام می گیرد . مزیت روش فوق دقت بیشتر و محاسبه پارامترهای کابلها و خطوطی است که در روشهای دیگر یا از آن صرفنظر می شده و یا به صورت تقریبی محاسبه می شده است .