سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود مخدومی – مهندسین مشاور قدس نیرو
مهرداد مستقیمی – مهندسین مشاور قدس نیرو
مریم پور منوچهری – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله،معرفی روشی جهتمحاسبه قابلیت اعتماددر سیستم توزیع برای شبکه های شعاعی و حلقوی باز، تعیین الگوریتم ونیز معرفی نرم افزار لازم برای انجام چنین محاسباتی می باشددر این نرم افزار انزژی تغذیه نشده در هر یک از نقاط بار، انرژی تغذیه نشده در کل شبکه مورد نظر و نیز اندیسهای مهم در قابلیت اعتمادمحاسبه می شوند.ضمن اینکه نرم افزار فوق با توجهبه مقایسه بهای برقمصرفی و نیز بهای تجهیزات موجود در شبکه ارزیابی سیتم را نیز ممکن می سازد.این نرم افزار قادر است با محاسبه قابلیت اعتماد، علاوه بر تعیین وضعیت سیستم توزیع موجود، جهت طراحی شبکه جدید نیز مورد استفاده قرار گیرد. جهت نشان دادن این توانایی، یک شبکه نمونه با نرم افزار فوق در حالات مختلف آزمایش شده و نتایج بدست آمده با هم مقایسه شده اند.