سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهریار بایگان – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا هادی زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
بنین شاکری – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله سیستم های مقید چهار جسمی با در نظر گرفتن برهمکنش های جفتی بررسی شده اند . معادلات جفت شده یا کوبفسکی مربوط به سیستم هـای چهـار جسمی در فضای تکانه با استفاده از نیروی وابسته به مدل حل شده اند . انرژی بستگی سیستم های مقید چهارجسمی با استفاده از پتانسیل تفکیک پذیر یامـاگوچی و بدون در نظر گرفتن اعداد کوانتومی اسپین و ایزو اسپین برای حالت موج s محاسبه شده است .