سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الناز احمدی – مرکز تحقیقات فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز
اصغر عسگری – مرکز تحقیقات فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز
منوچهر کلافی – مرکز تحقیقات فیزیک کاربردی، دانشگاه تبریز

چکیده:

مطالعاتی که امروزه روی سلول های خورشیدی انجام گرفته، نشان داده است که استفاده از ساختارهای چاه کوانتومی در ناحیه ذاتی سلول های خورشیدی i-n ، بر مبنای GaAs/AlxGa1-xAs باعث افزایش پاسخ دهی طیفی و در نتیجه جریان نوری نسبت به سلول های خورشیدی تک گافی می شود که از ماده سد ساخته شده باشد . در این مقاله با استفاده از محاسبه ضریب جذب برای چاه های کوانتومی، پاسخ دهی طیفی به صورت تئوری مدل بندی شده و این کمیت برای ، با وجود ساختارهای چاه کوانتومی و بدون وجود آن ها محاسبه و تاثیر تعداد چاه ها روی پاسخ دهی طیفی مطالعه شده است . نتایج p-i-n سلول خورشیدی بدست آمده نشان می دهد که استفاده از ساختارهای چاه کوانتومی در سلول های خورشیدی، پاسخ دهی طیفی را در طول موجهای بلندتر افزایش داده و همچنین افزایش تعداد چاه های کوانتومی، پاسخ دهی طیفی را افزایش می دهد .