سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهشید منشی زاده – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حمید نادگران – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در این تحقیق، مولکول متیل فرمیت را که از نوع دوران کننده های داخلی است مورد مطالعه قرار داده ایم . خطوط طیفی جدیدی از تراز پایه این مولکـول کـه بـه وسـیله اسپکترومتر فابری پرو اندازه گیری شده بودند، با مجموعه ای از خطوط طیفی اندازه گیری شده توسط پلامر ترکیب شده اند . از طریق برازش جداگانه خطوط طیفی تراز پایه در حالات A و E به تابع هامیلتونی کاهش یافته ای که شامل اثرات دورانی ، دوران داخلی و بر همکنش این دو دوران می باشد، پارامترهای مولکولی بهینـه محاسـبه میشوند . نتایج بسیا ر رضایت بخشی از بهینه سازی با پیش بین ی خطوط طیفی در دیگر نواحی فرکانسی و با توجه به مقادیر کوچک انحراف از جذرمیانگین مربعی بدسـت می آیند