سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رضا اسکندری –
هادی خواجه آزاد –

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از مختصات ژاکوبی حرکت مرکز جرم را در مولکولهای سه جسمی جدا کرده و نتایج حاصل را در مختصات فوق کروی بیان می کنیم سپس تابع موج سیستم را برحسب مجموعه کامل و متعامد هارمونیکهای فوق کروی (Ωi ) YKμi در پارتیشن یا کانال "i" از مختصات ژاکوبی بسط می دهیم. عناصر ماتریسی پتانسیل برهم کنش دو جسمی در مختصات فوق کروی را می توان با استفاده از ضرایب راینال-ریوای برای تبدیل مجموعه (Ωi ) YKμi به دیگر مجموعه ها مانند (Ωi ) YKμi،محاسبه کرد. در آخر با استفاده از توابع توسعه یافته لاگر معادلات دیفرانسیل جفت شده از درجه دو را به مجموعه ای از معادلات غیر دیفرانسیل ساده برای محاسبه ویژه مقادیر انرژی و ویژه بردار های این سیستمها تبدیل می کنیم با محاسبه تابع موج می توان خصوصیات این سیستمها را مورد بررسی قرار داد.