سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد عامری – دانشگاه صنعت آب و برق ایران
محمدرضا تقی پور – دانشگاه صنعت آب و برق ایران
یوسف یوسفی – دانشگاه صنعت آب و برق ایران

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی پدیده جوشش در لوله های قائم دیواره آبی دیگ بخار و با استفاده از روابط تجربی مربوط به سازندگان دیگهای بخار و فلاکس حرارتی غیر یکنواخت کوره ، نرم افزاری جهت محاسبه توزیع دما در این لوله ها ارائه گردیده است .
نتایج محاسبات با توزیع درجه حرارت لوله های دیواره های دیگ بخار نیروگاه شهید رجائی مورد مقایسه قرار گرفته است . خطای محاسبات مذکور حداکثر %۳ می باشد که در نتیجه توزیع دما را با دقت خوبی پیش بینی می نماید . در قسمت بعدی مقاله ، اثر پارامترهای کلیدی طراحی دیگ بخار نظیر تغییرات فلاکس حرارتی ، فلاکس جرمی ، قطر داخلی لوله و فشار درام بر توزیع درجه حرارت مورد مطالعه قرار گرفته است . مقایسه توزیع دما با فلاکس حرارتی بصورت یکنواخت ، ۴ منطقه ای ، ۱۰ منطقه ائی و ۳۲ منطقه ائی نشان داده شده است که مدل فلاکس حرارتی غیر یکنواخت ۴ منطقه ائی روش مناسبی جهت تعیین توزیع درجه حرارت این لوله های دیگ بخار می باشد که عموماً مورد استفاده طراحان دیگ بخار قرار می گیرد . با توجه به نتایج بدست آمده ، از نرم افزار ارائه شده می توان جهت طراحی دیگهای بخار و بررسی عملکرد آنها استفاده نمود .