سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر مولوی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار
اعظم السادات افضلی فر – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار
سید ناصر افضلی فر – گروه فیزیک، دانشکده فنی امام خمینی، سبزوار

چکیده:

توزیع دز عمقی چشمه ۱۶۶Ho با راه اندازی کد VARSKIN2 و افزودن رادیونوکلئید ۱۶۶Ho به کتابخانه کد VARSKIN2 برای درمان انواع سرطان پوست محاسبه شده نتایج حاصل با کار انجام شده توسط لی و همکاران مقایسه شده است. ۱۶۶Ho یک واپاشنده بتا است که اطلاعات آن به کتابخانه کد اضافه شده است. آنگاه با استفاده از پارامترهای ورودی مورد نیاز هندسه چشمه: قدرت چشمه، ضخامت ماده پوشاننده، چگالی ضخامت پوست، چگالی ماده پوشاننده، ضخامت گاف هو ا، خطای نسبی و زمان تابش دز جذبی در پوست بر حسب عمق پوست با هندسه های گوناگون برای این چشمه محاس به و ارائه شده است. تغییرات دز جذبی در پوست برحسب عمق پوست برای چشمه ۱۶۶Ho با هندسه های، دیسک دو بعدی، استوانه ای و کروی محاسبه شده است؛ همان طور که انتظار می رود تغییرات دز جذبی در پوست بر حسب عمق یک تابع نمایی است و این به علت برد کوتاه پرتوهای بتا است و نتایج در توافق بسیار خوبی با نتایج پژوهش انجام شده توسط لی و همکاران که با استفاده از کد مونت کارلوی EGS4 انجام شده است، می باشد. با توجه به اینکه تومورهای پوستی با کاربرد موضعی رادیونوکلئیدهای گسیلنده بتا به طور موفقیت آمیزی درمان میشوند لذا دزسنجی پوستی برای چشمه های بتا از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. کد VARSKIN2 سریع، دقیق و ساده برای کاربر است؛ که میتوان از آن برای بهینه سازی دز تابشی در تله تراپی استفاده کرد.