سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن قاینی – موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی رجبی مشهدی – مرکز دیسپاچینگ شمال شرق کشور
حمید موسوی – مرکز دیسپاچینگ شمال شرق کشور

چکیده:

در این مقاله با استفاده از هر دو د ی دگاه قطع ی و احتمال ی حاشیه امن یت خطوط انتقال محاسبه شده است . منظور از حاشیه ی امنیت انتقال، میزان ی از ظرفیت انتقال است ک ه برا ی حفظ امنیت شبکه نمیتوان از آن استفاده نمود و از بوجود آمدن پرشدگ ی در شرایط بروز حادثه جلوگیری میکند و درواقع برا ی انجام مدیریت پرشدگ ی با در نظرگرفتن امنیت شبکه، دانستن این مقدار ضرور ی است . همچنین از این حاشیه ی امنیت انتقال م یتوان برا ی قیمت گذار ی انتقال و مساله تخصیص هزینه های انتقال با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان استفاده نمود . برای محاسبه ی حاشیه امنیت با دیدگاه استفاده شده است و برا ی محاسبه با n- قطعی از معیار امنیت 1 دیدگاه احتمال ی تکنیک شب یه ساز ی مونت کارلو با استفاده از . نرخ خروج اجباری (1FOR)بکار رفته است . برا ی انجام مطالعات از شبکه 132 کیلوولت مشهد استفاده شده است.