سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهرام عابدی – بخش فیزیک ، دانشگاه تربیت مدرس ؛ تهران
رضا اوسطی عراقی – بخش فیزیک ، دانشگاه تربیت مدرس ؛ تهران
احمد یزدانی – بخش فیزیک ، دانشگاه تربیت مدرس ؛ تهران

چکیده:

ساختار الکترونی ترکیبات بین فلزی (M=Fe, Co, Ni)GdM2 مورد مطالعه قرار گرفته است . با محاسبه انرژی کل فازهای فری مغناطیس این ترکیبات مشاهده می شود که فاز فری مغناطیس شان پایدارتر است . با محاسبه چگالی حالات وابسته به اسپین این ترکیبات دیده می شود که بسته به نوع فلز M مقداری از بار رسانشی ترکیب بر روی یون واسطه جایگزیده شده و به کاهش ممان مغناطیسی یون واسطه در مقایسه با حالتی که فلز واسطه خالص است، منجر می گردد که این امر با نتایج آزمایش مطابقت دارد