سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدجواد موسوی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدمحمد حسینی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا ابوالحسنی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه فیزیک دانشگاه
سیدعلی بسط – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

خواص ساختاری، الکترونی و اپتیکی κ–Al2O3 با استفاده از اصول اولیه و در چارچوب نظریه تابعی چگالی مورد بررسی و محاسبه قـرار گرفـت . خـواص سـاختاری، مدول حجمی، نوارهای انرژی و چگالی حالات الکترونی برای این ترکیب محاسبه شده است . نتایج محاسبات ب رای خواص اپتیکی نشان مـی دهـد کـه ایـن مـاده دارای ضریب شکستی برابر 1/8 و انرژی پلاسمون 24/5 eV می باشد