سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسینعلی پاکروان – دانشگاه صنعتی شریف
مجید نوحی – دانشگاه شیراز
علی صادقیان جهرمی – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

دبی جرمی گازهای خروجی از توربین گاز که درمطالعات زیست محیطی و الایندگی نیروگاه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است برای واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس محاسبه شده است برای این منظور برنامه ای نوشته شده استکه با گرفتن بعضی از کمیت های مشخص قادر است مقدار این دبی را به دو روش کاملا مجزا محاسبه کند استفاده از دو روش و همخوانی آن با دو با یکدیگر بیانگر صحت جوابهاست همچنین با مقایسه مقدار دبی جرمی گازهای خروجی محاسبه شده توسط برنامه درشرایط طراحی و مقدار دبی جرمی گازهای خروجی گزارش شده توسط شرکت سازنده باردیگر صحت جوابها تاییدمی شود با مقایسه دبی جرمی گازهای خروجی درشرایط طرحی و مقدار کاری فعلی واحدها مشاهده شد که بخش اعظمی از تفاوت بین شرایط طراحی و شرایط کاری به دلیل کاهش دبی جرمی هوای ورودی به کمپرسور است که بیانگر اهمیت استفاده از پیش خنک کن هوا درواحدهایگازی است.