سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل مرتضوی – دانشگاه جامع امام حسین ع دانشکده علوم گروه فیزیک
محمدعلی طالبیان –
قاسم رضایی – دانشگاه یاسوج دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

چکیده:

دراین مقاله عناصر ماتریسی گذار دوقطبی الکتریکی برای نقطه کوانتومی Al Ga 1−x As GaAs با نقص مرکزی محاسبه شده و اثر پارامترهای ساختاری و اثر دما و فشار برروی ان بررسی شده است بدین منظور ابتدا ویژه مقادیر و ویژه حالتهای الکترون درنقطه کوانتومی را با حل تحلیلی معادله شرودینگر درتقریب جرم موثر بدست آورده سپس عناصر ماتریسی گذار دوقطبی را محاسبه می کنیم نتایج بدستآمده نشان میدهد که با افزایش اندازه نقص مرکزی اندازه نقص کوانتومی دما و غلظت الومینیوم درنقص مرکزی عناصر ماتریسی گذار دوقطبی الکتریکی افزایش پیدا می کند همچنین با افزایش فشار و غلظت آلومینیوم درسد اصلی عناصر ماتریسی گذار دوقطبی کاهش می یابد.